kameran takana

Tavoit­tee­na­ni on olla huo­men­na parem­pi kuin tänään ja edel­lä mui­ta. Sii­tä hyö­ty­vät kaik­ki asiak­kaa­ni.”

Key­fra­men taka­na on rei­lu neli­kymp­pi­nen yli­vies­ka­lai­nen yrit­tä­jä ja kuvaa­ja Jaak­ko Nie­me­lä, joka innos­tuu hel­pos­ti uusim­mis­ta kuvaus­tek­nii­kois­ta. Kou­lu­tus­pa­kis­ta löy­tyy media­no­min tut­kin­to sekä valo­ku­vaa­jan ja mark­ki­noin­nin ammat­ti­tut­kin­to. Key­fra­me on Tra­fico­min RPAS-rekis­te­röi­ty dro­ne­ku­vaus­ten tuot­ta­ja.

Toi­mi­ni­mi perus­tet­tiin jo vuon­na 2006 ja kuvaus­toi­min­nan laa­jen­tues­sa yhtiö­muo­to vaih­tui osa­keyh­tiök­si 1.7.2020 – näin Key­fra­me Oy sai alkun­sa. Pit­kän his­to­rian ansios­ta on ympä­ril­lä myös laa­ja ammat­ti­lais­ten ver­kos­to, joka mah­dol­lis­taa asiak­kail­le entis­tä­kin laa­jem­pien ja haas­ta­vam­pien kuvaus­pro­jek­tien toteu­tu­mi­sen.

Kuvausosaa­minen aina ajan tasalla

Kuvaa­jal­ta vaa­di­taan nykyi­sin moni­puo­lis­ta tek­nis­tä osaa­mis­ta ja suu­ri osa työs­tä teh­dään­kin tie­to­ko­neen äärel­lä. Kuvaa­mi­nen ja digi­taa­li­sen aineis­ton jäl­ki­kä­sit­te­ly vaa­tii jat­ku­vaa uuden oppi­mis­ta, mikä onkin amma­tin suo­la.

Hyvä kuva myy ja näyt­tää tuot­tee­si tai pal­ve­lusi aina par­haas­sa valos­sa. Laa­duk­kaat valo­ku­vat herät­tä­vät hen­kiin asia­kas­ta­ri­noi­den asiak­kaat, yri­tyk­sen hen­ki­lös­tön ja osaa­mi­sen sekä tuot­tei­den par­haim­mat puo­let.

Nimi*
Puhe­lin­nu­me­ro*
Säh­kö­pos­tio­soi­te
Vies­ti
The form has been sub­mit­ted success­ful­ly!
The­re has been some error whi­le sub­mit­ting the form. Plea­se veri­fy all form fields again.
Scroll to Top