ilmakuvaus drone­laitteistolla

Ilma­ku­vil­la ja videoil­la voi­daan hel­pos­ti välit­tää yleis­ku­va alu­ees­ta ja havain­nol­lis­taa sijain­nit sekä etäi­syy­det. Dro­ne­kop­te­ril­la pääs­tään­kin usein kuva­kul­miin, joi­hin ei muu­ten oli­si mah­dol­lis­ta pääs­tä. Yri­tys­vi­deoi­hin dro­ne­ku­vaus tuo elo­ku­val­li­suut­ta, kun video voi­daan aloit­taa näyt­tä­mäl­lä ensin mil­jöö, jos­sa tapah­tuu. Dro­ne­ku­vaus­ta käyt­tä­vät pal­jon esi­mer­kik­si talo­teh­taat sekä loma- ja mat­kai­lu­pal­ve­lut.

Suo­ri­tam­me taval­li­sen ilma­ku­vauk­sen lisäk­si myös raken­nus­ten ja kat­to­jen tar­kis­tuk­sia. Myös tapah­tu­ma­ku­vaus­ta voi­daan toteut­taa dro­nel­la tur­val­li­sen etäi­syy­den pääs­tä – ei kos­kaan ylei­sön ylä­puo­lel­la.

Käy­tös­säm­me on kol­me eri koko­luo­kan dro­nea, jois­ta jokai­nen tal­len­taa 4K-tark­kuuk­sis­ta video­ta ja laa­duk­kai­ta valo­ku­via. Isot raken­nuk­set ja alu­eet hah­mot­tu­vat parem­min ilmas­ta kuin maas­ta ja sik­si dro­net kul­ke­vat yleen­sä lähes jokai­sel­la kei­kal­la muka­na. Dro­nel­la tai droo­nil­la voi­daan kuva­ta par­haim­mil­laan jopa 120 met­rin kor­keu­des­ta käsin.

Dronekuvaus myös 360° panoraamana

Dro­nel­la voi­daan kuva­ta myös 360°-panoraamoja ja liit­tää ne maas­sa kuvat­tuun vir­tu­aa­li­kier­rok­seen. Näin voi­daan tuo­da kat­so­jal­le laa­ja yleis­ku­va alu­ees­ta tai kiin­teis­tös­tä, jos­ta kat­so­ja pää­see tutus­tu­maan vir­tu­aa­li­ses­ti toteu­tet­tui­hin yksi­tyis­koh­tiin.

Rakennusten ja alueiden 3D-mallit dronekuvauksella

Luom­me 3D-mal­le­ja alueis­ta ja raken­nuk­sis­ta foto­gram­met­rian avul­la. Tätä hyö­dyn­ne­tään eten­kin asui­na­lue- ja asun­to­koh­tei­den mark­ki­noin­nis­sa. Lue lisää foto­gram­met­rias­ta.

Hyvä muistaa kuvausta suunniteltaessa

Suo­mes­sa Tra­ficom yllä­pi­tää len­to­työn­te­ki­jöi­den rekis­te­riä, johon ammat­ti­mais­ten dro­ne­ku­vaa­jien on kuu­lut­ta­va. Key­fra­me on rekis­te­röi­ty­nyt tähän Tra­fico­min RPAS-toi­mi­ja­luet­te­loon, mikä takaa vas­tuun­tun­toi­sen kuvaa­mi­sen laa­duk­kaal­la kuvaus­lait­teis­tol­la.

Kova tuu­li tai sade estä­vät len­tä­mi­sen, joten kuvauk­sil­le on hyvä vara­ta myös mah­dol­li­nen vara­päi­vä. Ota yhteyt­tä ja sovi­taan kuvauk­sis­ta tar­kem­min!

Nimi*
Puhe­lin­nu­me­ro*
Säh­kö­pos­tio­soi­te
Vies­ti
The form has been sub­mit­ted success­ful­ly!
The­re has been some error whi­le sub­mit­ting the form. Plea­se veri­fy all form fields again.
Scroll to Top