kuvauspalvelut yrityksille

Key­fra­me on pie­ni ja ket­te­rä kuvaus­pal­ve­lui­ta tar­joa­va yri­tys Poh­jois-Poh­jan­maal­la. Asiak­kai­tam­me on ympä­ri Suo­men ja kuvaus­koh­tei­ta teh­dään ulko­mai­ta myö­ten. Kuvaus­pro­jek­te­ja on toteu­tet­tu 15 vuo­den aika­na esi­mer­kik­si talo­teh­tai­den, teol­li­suus­yri­tys­ten, sisus­tus­suun­nit­te­li­joi­den sekä kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jien tar­pei­siin.

Stu­dio laa­duk­kai­ne kuvaus- ja ääni­tys­lait­tei­neen kul­kee muka­na koko ajan. Oli koh­tee­si siis mis­sä tahans, olem­me jo Suo­men puo­li­vä­lis­sä tulos­sa!

Yritys- ja tuotekuvat

Hyväs­sä kuvas­sa on aina tiet­ty­jä lai­na­lai­suuk­sia. Valo, var­jo ja värit ovat koh­dal­laan sekä tar­ken­nus on siel­lä mis­sä pitää­kin ja tie­dos­to on tek­ni­ses­ti pai­no­laa­tui­nen.

Hyvä kuva myy ja näyt­tää tuot­tee­si tai pal­ve­lusi aina par­haas­sa valos­sa. Laa­duk­kaat valo­ku­vat herät­tä­vät hen­kiin asia­kas­ta­ri­noi­den asiak­kaat, yri­tyk­sen hen­ki­lös­tön ja osaa­mi­sen sekä tuot­tei­den par­haim­mat puo­let.

360° panoraama­kuvaus

Olen yksi ensim­mäi­siä suo­ma­lai­sia kau­pal­li­sia pano­raa­ma­ku­vaa­jia ja vir­tu­aa­li­kier­ros­ten toteut­ta­jia.

360° tek­niik­ka on tuo­nut valo-ja video­ku­vaa­mi­seen aivan uusia mah­dol­li­suuk­sia, kos­ka kat­so­ja pää­see koke­maan kuvan kuin oli­si pai­kan pääl­lä. Kuviin ja videoi­hin voi­daan myös yhdis­tää hou­kut­te­le­via toi­min­nal­li­sia ele­ment­te­jä.

Yritys- ja tuotevideot

Videot ovat vält­tä­mä­tön osa tämän päi­vän yri­tys­mark­ki­noin­tia. Esi­mer­kik­si asia­kas­ta­ri­nat sekä tuo­te- ja yri­ty­se­sit­te­lyt tuo­daan esiin mie­leen­pai­nu­vi­na video­na..

Ilmai­set jul­kai­sua­lus­tat ovat laa­jal­ti yri­tys­ten hyö­dyn­net­tä­vis­sä ja myös tapah­tu­mien live­strii­maus yleis­tyy kovaa vauh­tia pal­vel­lak­seen ylei­sö­jä parem­min.

lmakuvaus dronelait­teistolla

Moni asia on hel­pom­pi havain­nol­lis­taa lin­tu­pers­pek­tii­vis­tä ja dro­nel­la pääs­tään myös kuva­kul­miin, joi­hin muul­la tavoin ei oli­si mah­dol­lis­ta pääs­tä.

Ilmas­ta voi­daan kuva­ta niin valo­ku­via kuin laa­du­kas­ta 4K-tark­kuuk­sis­ta video­ku­vaa­kin. Videoon voi­daan edi­toin­ti­vai­hees­sa lisä­tä info­gra­fiik­kaa, tai vaik­ka 3D-mal­li vie­lä tyh­jäl­le ton­til­le. Mah­dol­li­suuk­sia löy­tyy, joi­ta kan­nat­taa roh­keas­ti hyö­dyn­tää.

3D-malli fotogrammetrialla

Foto­gram­met­rial­la tuo­tet­tu 3D-mal­li on lyö­mä­tön työ­ka­lu myyn­tiin ja mark­ki­noin­nin niin teol­li­suu­del­le, kun­nil­le kuin mat­kai­luun­kin. Se on myös mit­ta­tark­ka sisäi­nen työ­ka­lu kaa­voi­tuk­seen, kar­toi­tuk­seen, kun­to­tar­kas­tuk­seen, mit­tauk­seen ja ympä­ris­tön suun­nit­te­luun.

Selai­mes­sa pyö­ri­vää foto­gram­met­rial­la tuo­tet­tua 3D-mal­lia voi­daan rikas­taa sii­hen upo­tet­ta­vil­la videoil­la, teks­teil­lä, lin­keil­lä ja jopa 360° vir­tu­aa­li­kier­rok­sil­la!

Media-ammattilaisten verkosto mahdollistaa suuremmatkin kuvausprojektit

Isom­mis­sa tuo­tan­nois­sa teem­me yhteis­työ­tä mui­den media-alan ammat­ti­lais­ten kans­sa ja kokoam­me aina pro­jek­tiin sopi­van tii­min käyt­töön­ne. Olem­me myös mai­nos­toi­mis­to­jen ja mui­den media-alan toi­mi­joi­den käy­tet­tä­vis­sä. Ota yhteyt­tä ja neu­vo­tel­laan teil­le sopi­va yhteis­työ­mal­li!

Nimi*
Puhe­lin­nu­me­ro*
Säh­kö­pos­tio­soi­te
Vies­ti
The form has been sub­mit­ted success­ful­ly!
The­re has been some error whi­le sub­mit­ting the form. Plea­se veri­fy all form fields again.
Scroll to Top