yritys- ja tuotevideot

Videot kuu­lu­vat tähän päi­vään ja ne van­git­se­vat vas­taa­not­ta­jan­sa huo­mion niin some­si­säl­löis­sä kuin yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­la. Videoi­dut asia­kas­ta­ri­nat, asian­tun­ti­ja­haas­tat­te­lut tai yri­ty­se­sit­te­lyt on help­po jakaa hyö­dyn­net­tä­väk­si useam­mas­sa­kin mark­ki­noin­ti­ka­na­vas­sa. Hyvin teh­ty video kes­tää aikaa ja sitä voi­daan käyt­tää myös useam­man ker­ran.

Videot yrityksen verkkosivuille

Videotuotannot someen ja televisioon

Ilmai­sia jul­kai­sua­lus­to­ja kan­nat­taa hyö­dyn­tää ja näky­vyyt­tä saa hel­pos­ti lisää pie­nel­lä rahal­li­sel­la panos­tuk­sel­la esim. You­Tu­bes­sa tai Face­boo­kis­sa. Kaut­tam­me saat myös val­miit kam­pan­jat niin tele­vi­sioon kuin net­tiin­kin kuva­suh­teet ja muut kana­va­koh­tai­set spek­sit huo­mioi­tu­na.

Nopeu­tu­nei­den net­tiyh­teyk­sien ja pää­te­lait­tei­den myö­tä videoi­den kat­se­lu­mää­rät ovat kas­va­neet räjäh­dys­mäi­ses­ti vii­me vuo­si­kym­me­nen aika­na. Tar­jon­nan kas­vaes­sa myös kat­se­li­joi­den laa­tu­vaa­ti­muk­set ovat nous­seet. Suo­si­tuim­mat You­Tu­be-kana­vat kerää­vät mil­joo­nay­lei­sön vain kovan työn tulok­se­na.

360°-videokuvaus

Nykyi­sel­lä kalus­tol­la voim­me kuva­ta myös 8K-tark­kuuk­sis­ta 360°-videota, jota voi­daan kat­soa kai­kil­la nyky­ai­kai­sil­la äly­pu­he­li­mil­la, table­teil­la ja tie­to­ko­neil­la tai vir­tu­aa­li­la­seil­la, jol­loin hiir­tä, lai­tet­ta tai pää­tä lii­kut­ta­mal­la kat­se­lu­kul­ma muut­tuu vas­taa­vas­ti. Näin kat­so­ja pää­see koke­maan videon kuin oli­si pai­kan pääl­lä.

You­Tu­be ja monet muut alus­tat tuke­vat jo 360°-videota, joten se ei vaa­di kat­so­jal­ta mitään eri­tyis­tä toi­miak­seen. 360°-video yleis­tyy jat­ku­vas­ti ja se mah­dol­lis­taa aivan uuden tyyp­pi­sen osal­lis­tu­mis­ko­ke­muk­sen vir­tu­aa­li­ses­ti.

Tapahtumakuvaus ja livestriimaus

Voit tuo­da tapah­tu­ma­si useam­pien osal­lis­tu­jien kat­sot­ta­vak­si live­strii­mauk­sen avul­la, kun tapah­tu­maan voi osal­lis­tua tule­mat­ta fyy­si­ses­ti pai­kan pääl­le. Strii­maus voi­daan toi­mit­taa live­nä tai halu­tes­san­ne tal­len­tee­na levi­tet­tä­väk­si tilai­suu­den jäl­keen. Meil­tä onnis­tuu myös 360 astei­nen live­stream, jol­loin kat­so­ja voi kat­sel­la videol­la ympä­ril­leen mikä mah­dol­lis­taa näin ympä­ris­tön laa­ja­mit­tai­sen havain­noin­nin. Voim­me live­strii­ma­ta 360°-videota You­Tu­be-kana­val­le tai Face­book-sivul­le jopa 6K-tark­kuu­del­la.

360° 3D Kuvaus

3D-kuvauk­ses­sa kame­ra kuvaa koko 360° tilan samal­la sil­män­rä­päyk­sel­lä niin, että lait­teen peräk­käi­set kame­rat tal­tioi­vat myös eri­lai­set kuva­kul­mat molem­mil­le sil­mil­le. Täl­löin voim­me tuot­taa 6K-tark­kuuk­sis­ta aitoa 3D 360 ‑video­ta. Kan­nat­taa kui­ten­kin huo­mioi­da, että aito 360-astei­nen 3D-kuva tai video toi­mii vain vir­tu­aa­li­la­seil­la, kos­ka kat­so­jan molem­mil­le sil­mil­le täy­tyy näyt­tää eri kuva.

Hyvä muistaa kuvausta suunniteltaessa

Teem­me yhteis­työ­tä video­tuo­tan­non ammat­ti­lais­ten kans­sa ja tuo­tan­to­tii­mi muo­dos­tuu aina pro­jek­ti­koh­tai­ses­ti tar­vit­ta­vis­ta alan ammat­ti­lai­sis­ta. Yri­tyk­sen­ne edus­ta­jat voi­vat osal­lis­tua tuo­tan­toon esi­mer­kik­si näyt­te­le­mi­seen tai käsi­kir­joit­ta­mi­seen.

Hyvä video vaa­tii aina suun­nit­te­lua ennen ammat­ti­mais­ta teke­mis­tä. Ennen tuo­tan­toa oli­si hyvä miet­tiä aina­kin seu­raa­vat koh­dat:

  • Videon tavoi­te ja pää­sa­no­ma, eli mitä kat­so­jan toi­vo­taan teke­vän videon kat­so­mi­sen jäl­keen?
  • Mis­sä kana­vis­sa video­ta jae­taan? Videon tek­ni­set ja sisäl­löl­li­set vaa­ti­muk­set poik­kea­vat huo­mat­ta­vas­ti toi­sis­taan eri kana­vis­sa ja esi­mer­kik­si Ins­ta­gram Sto­rie­siin tulee tuot­taa pys­ty­mal­li­nen video.
  • Tuo­tan­non ja videon mark­ki­noin­nin bud­jet­ti. Paras­kaan video ei yleen­sä saa suu­ria kat­so­ja­mää­riä somes­sa ilman mai­nos­ra­haa, sik­si video­ta kan­nat­taa mai­nos­taa.
Nimi*
Puhe­lin­nu­me­ro*
Säh­kö­pos­tio­soi­te
Vies­ti
The form has been sub­mit­ted success­ful­ly!
The­re has been some error whi­le sub­mit­ting the form. Plea­se veri­fy all form fields again.
Scroll to Top