yritys- ja tuotekuvat

Hyväs­sä kuvas­sa on aina tiet­ty­jä lai­na­lai­suuk­sia ja sen eteen täy­tyy näh­dä vai­vaa. Valo, var­jo ja värit ovat koh­dal­laan, tar­ken­nus on siel­lä mis­sä pitää­kin ja tie­dos­to on tek­ni­ses­ti pai­no­laa­tui­nen. Hyvä kuva myy, sil­lä se näyt­tää tuot­tee­si, pal­ve­lusi, yri­tyk­se­si sekä hen­ki­lö­kun­ta­si par­haas­sa valos­sa.

Arkkitehtuurinen kuvaus asuntomarkkinointiin

Sisustuskuvaus tuo yksityiskohdat uuteen valoon

Sisus­tus­ku­vauk­ses­sa saa­daan halu­tut yksi­tyis­koh­dat koros­tu­maan kuvas­sa tai videol­la. Halut­tiin­pa tuo­da esiin pin­ta­ma­te­ri­aa­le­ja tai muu­ta desig­nia, kuva­tes­sa voim­me mää­rit­tää min­ne kat­so­jan kat­se ohjau­tuu.

Tuotekuvaus antaa tietoa ostopäätöksen tueksi

Yritys- ja henkilöstökuvaus yrityskuvan luontiin

Tuo­mal­la hen­ki­lös­tö ja yri­tys näky­väk­si luo­daan vai­kut­ta­vas­ti mie­li­ku­vaa yri­tyk­ses­tä. Mie­li­ku­vaa luo­daan myös ins­pi­roi­vien ja aja­tuk­sia herät­tä­vien asia­kas- ja refe­rens­si­ta­ri­noi­den kaut­ta.

Kaut­tam­me saat laa­duk­kaat ja edus­ta­vat yri­tys- ja hen­ki­lö­ku­vat pai­no­tuot­teis­ta digi­taa­li­siin mark­ki­noin­ti­ka­na­viin. Jokai­nen halu­aa näyt­täy­tyä eduk­seen valo­ku­vas­sa, sik­si kan­nat­taa­kin var­mis­taa hyvät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot omaa­va kuvaa­ja.

Valokuvausta myös ilmakuvauksena

Jos­kus paras kuva­kul­ma on tai­vaal­la ja sik­si käy­tös­säm­me on usei­ta dro­ne­ja eli neli­kop­te­rei­ta. Perin­teis­ten valo­ku­vien ja videoi­den lisäk­si ilmas­ta voi­daan kuva­ta ja mal­lin­taa myös täy­sin foto­rea­lis­ti­nen 3D-mal­li alu­ees­ta (foto­gram­met­ria).

Nimi*
Puhe­lin­nu­me­ro*
Säh­kö­pos­tio­soi­te
Vies­ti
The form has been sub­mit­ted success­ful­ly!
The­re has been some error whi­le sub­mit­ting the form. Plea­se veri­fy all form fields again.
Scroll to Top