360° panoraama­kuvaus

360°-tekniikalla voi­daan toteut­taa näyt­tä­viä ja elä­myk­sel­li­siä kuvaus­koh­tei­ta. Kos­ka pano­raa­ma­ku­va kat­taa koko 360° näky­män kuvaus­pis­tees­tä kat­sot­tu­na ja 180° pys­ty­suun­nas­sa, kat­so­ja pää­see koke­maan kuvat kuin oli­si pai­kan pääl­lä tart­tu­mal­la tie­to­ko­ne­hii­rel­lä kuvaan ja pyö­rit­te­le­mäl­lä kuvaa eri suun­tiin. Tämä tuo kuvaan uuden­lais­ta vai­kut­ta­vuut­ta.

Kuvaan voi­daan lisä­tä myös ele­ment­te­jä, joi­ta klik­kaa­mal­la kat­so­ja saa lisä­tie­to­ja tai pää­see liik­ku­maan. Pano­raa­ma­ku­vaus­ta hyö­dyn­ne­tään esi­mer­kik­si tilo­jen tai aluei­den esit­te­lyyn ja opas­ta­maan asiak­kai­den kul­ke­mis­ta sekä pal­ve­lu­jen käyt­töä.

360° Virtuaalikerrokset ja virtuaalitilat

Loa­ding…
Loa­ding…

Perät­täis­ten huo­nei­den tai tilo­jen pal­lo­pa­no­raa­mois­ta voi­daan ohjel­moi­da vir­tu­aa­li­kier­ros, jos­sa kat­so­ja pää­see liik­ku­maan klik­kaa­mal­la kuvien pääl­lä kel­lu­via pai­nik­kei­ta. Pai­nik­kei­ta klik­kaa­mal­la voi avau­tua eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ele­ment­te­jä, kuten kuva tai video jos­ta­kin yksi­tyis­koh­das­ta. Vir­tu­aa­li­kier­rok­seen voi­daan myös lisä­tä liik­ku­via hen­ki­löi­tä, elä­vä tuli tak­kaan, musiik­kia ja ääniä.

Matterport kuvaus ja virtuaaliesittelyt

Mat­ter­port-tek­no­lo­gia mah­dol­lis­taa kus­tan­nus­te­hok­kaan tavan teh­dä näyt­tä­viä ja käyt­tä­jäys­tä­väl­li­siä vir­tu­aa­li­kier­rok­sia. Vir­tu­aa­li­to­del­li­suut­ta voi­daan hyö­dyn­tää esi­mer­kik­si juh­la- ja kokous­ti­lo­jen, myy­tä­vien asun­to­jen, majoi­tus­ti­lo­jen ja mui­den kiin­teis­tö­jen esit­te­lys­sä.

Mat­ter­port vir­tu­aa­li­ti­lat voi­daan upot­taa verk­ko­si­vuil­le ja ne toi­mi­vat lähes kai­kis­sa selai­mis­sa ja pää­te­lait­teis­sa. Käyt­tä­jä voi liik­kua vir­tu­aa­li­ti­las­sa ja tut­kia kiin­teis­töä vapaas­ti tai koh­tees­ta voi­daan teh­dä auto­ma­ti­soi­tu kier­ros, jol­loin tilat esi­tel­lään mää­rä­tys­sä jär­jes­tyk­ses­sä. Vir­tu­aa­li­ti­laan voi­daan lisä­tä myös lisä­tie­to­ja eri koh­teis­ta esi­tyk­seen upo­tet­ta­vien kuvien, teks­tien, link­kien ja videoi­den avul­la. 

Mat­ter­port on valo­ku­va­poh­jais­ta 3D mal­lin­nus­ta ja sen avul­la tilas­ta saa­daan myös vapaas­ti lii­ku­tel­ta­vat kol­miu­lot­tei­set poh­ja­ku­vat (ns. Nuk­ke­ko­dit).

Tuo­tam­me laa­dul­taan huip­pu­luok­kai­set vir­tu­aa­lie­sit­te­lyt Mat­ter­por­til­la myös isois­ta tilois­ta. Voim­me lisäk­si luo­da esit­te­lys­tä her­kul­li­set tea­ser-videot sosi­aa­li­seen medi­aan ja syöt­tää Mat­ter­port-vir­tu­aa­lie­si­tyk­sen Googlen Street View ‑pal­ve­luun. 

Opastus- ja opetusvideot

Pano­raa­ma­ku­vaus­ta on hyö­dyn­net­ty eri­lai­siin opas­tus- ja ope­tus­vi­deo­tar­koi­tuk­siin, kos­ka se mah­dol­lis­taa koh­tee­seen tutus­tu­mi­sen moni­puo­li­sem­min kuin perin­tei­nen video. Tähän tar­koi­tuk­seen 360°-kuvausta ovat­kin hyö­dyn­tä­neet esi­mer­kik­si kun­to­sa­lit ja mat­kai­lu­koh­teet.

Katukuvaus Google Street View ‑karttapalveluun

Löy­tyy­kö osoit­teen­ne Googlen Street View ‑kart­ta­pal­ve­lus­ta? Ellei Google ole hoi­ta­nut tont­ti­aan ja haluai­sit­te katun­ne löy­ty­vän pal­ve­lus­ta, voim­me kuva­ta ja syöt­tää 360°-kuvat Googlen Street View pal­ve­luun. Käy­tös­säm­me on Googlen hyväk­sy­mä 360°-kamera ja GPS-pai­kan­nin tätä var­ten. Tämä on hyvä kei­no var­mis­taa uusien osoit­tei­den löy­det­tä­vyys Googlen käte­väs­tä kart­ta­pal­ve­lus­ta.

Vai tehdäänkö sittenkin videona?

Nykyi­sel­lä kalus­tol­la voim­me kuva­ta myös 8K-tark­kuuk­sis­ta 360°-videota, jota voi­daan kat­soa kai­kil­la nyky­ai­kai­sil­la äly­pu­he­li­mil­la, table­teil­la ja tie­to­ko­neil­la tai vir­tu­aa­li­la­seil­la. Täl­löin hiir­tä, lai­tet­ta tai pää­tä lii­kut­ta­mal­la kat­se­lu­kul­ma muut­tuu vas­taa­vas­ti.

Nimi*
Puhe­lin­nu­me­ro*
Säh­kö­pos­tio­soi­te
Vies­ti
The form has been sub­mit­ted success­ful­ly!
The­re has been some error whi­le sub­mit­ting the form. Plea­se veri­fy all form fields again.
Scroll to Top