3d-malli foto­gram­metrialla

Lyömätön työkalu myyntiin ja markkinointiin – teollisuudelle, kunnille ja matkailuun

Foto­gram­met­ria on valo­ku­vauk­seen poh­jau­tu­vaa 3D-mal­lin­ta­mis­ta. Sen avul­la luo­daan alu­eel­ta ote­tuis­ta valo­ku­vis­ta hyvin mit­ta­tark­ka 3D-mal­li. Foto­gram­met­ria ei var­si­nai­ses­ti ole tuo­re kek­sin­tö, mut­ta se on kehit­ty­nyt lyhyes­sä ajas­sa val­ta­vas­ti eteen­päin. Nyt sil­lä saa­daan tuo­tet­tua tar­kem­pia 3D-mal­le­ja kuin perin­tei­sel­lä lidar-skan­nauk­sel­la. Heh­taa­rien kokoi­sel­ta teol­li­suusa­lu­eel­ta kuvaa­mas­sam­me 3D-mal­lis­sa vir­he­mar­gi­naa­li oli vain 4 cm.

Fotogrammetrialla tuotetut ortokuvat maanmittauksen ja kaavoituksen avuksi

Samas­ta foto­gram­mer­tial­la tuo­te­tus­ta mate­ri­aa­lis­ta saa­daan alu­ees­ta 3D-mal­lin lisäk­si orto­ku­va. Se on kor­kean reso­luu­tion ilma­ku­va ilman maa­poh­jan vää­ris­ty­miä. Ilma­ku­va koos­tuu useis­ta dro­nen otta­mis­ta kuvis­ta, jot­ka on yhdis­tet­ty ja kor­jat­tu geo­met­ri­ses­ti vas­taa­maan kart­taa tai taso­koor­di­naat­tia.

Orto­ku­va on lois­ta­va työ­ka­lu esi­mer­kik­si kau­pun­kien ja kun­tien uusien asuin- tai teol­li­suusa­luei­den kaa­va­suun­nit­te­luun. Se on kus­tan­nus­te­ho­kas mene­tel­mä maan­mit­tauk­seen, kar­toi­tuk­seen ja ympä­ris­tön suun­nit­te­luun.

Myös raken­nus­lii­keet voi­vat hyö­dyn­tää orto­ku­vaa vie­mäl­lä sen suun­nit­te­luoh­jel­maan­sa. Näin voi­daan las­kea esi­mer­kik­si maan­ra­ken­nuk­seen tar­vit­ta­via pin­ta­maa mate­ri­aa­le­ja. Mal­lin pääl­le voi­daan myös alkaa suun­nit­te­luoh­jel­mas­sa mal­lin­ta­maan raken­nuk­sia.

Mittatarkka 3D-malli mahdollistaa turvalliset mittaukset sekä kuntotarkastukset

Foto­gram­met­rial­la saa­daan tuo­tet­tua hyvin­kin tark­ka ja yksi­tys­koh­tai­nen orto­ku­va ja 3D-mal­li isois­ta­kin teol­li­suusa­lueis­ta. Mal­lin­nuk­ses­ta voi­daan teh­dä tark­ko­ja pin­ta-ala- ja etäi­syys­mit­tauk­sia. Pin­ta­ra­ken­tei­den kun­to­tar­kas­tuk­set onnis­tu­vat ilman alu­eel­la käyn­tiä, kos­ka tar­kas­ta mal­lis­ta voi halu­tes­saan tar­kis­taa esi­mer­kik­si katon ja mui­den vai­kea­pää­syis­ten raken­tei­den kun­non. Koko mal­li on myös mah­dol­lis­ta siir­tää cad-suun­nit­te­lu­ym­pä­ris­töön, jos­sa teol­li­suusa­lu­eel­ta voi­daan esi­mer­kik­si pur­kaa van­ha hal­li ja mal­lin­taa uusi raken­nus sen pai­kal­le.

Myös tila­vuuk­sien mit­tauk­ses­sa pääs­tään alle kuu­tion tark­kuu­teen. Foto­gram­met­rial­la teh­ty mas­so­jen inven­taa­rio on tar­kem­paa ja kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa kuin ihmis- ja kone­voi­min teh­ty.

Fotogrammetrian ja rikasteiden avulla aivan uudenlainen virtuaalikierros matkailun myyntivaltiksi

Foto­gram­met­rial­la teh­ty selai­mes­sa pyö­ri­tel­tä­vä 3D-mal­li on jo itses­sään näyt­tä­vä ja eduk­seen erot­tu­va alu­een esit­te­ly­ta­pa.

Mut­ta sitä voi­daan myös rikas­taa mal­liin upo­tet­ta­vil­la videoil­la, teks­teil­lä, lin­kel­lä esi­mer­kik­si varaus­jär­jes­tel­mään – ja jopa 360° vir­tu­aa­li­kier­rok­sil­la! Täl­löin selai­mes­sa pyö­ri­vä foto­gram­met­rial­la tuo­tet­tu ilma­pa­no­raa­ma toi­mii läh­tö­pis­tee­nä vir­tu­aa­li­kier­rok­sel­le.

Alu­eel­la ole­via raken­nuk­sia voi kli­ka­ta ja sukel­taa nii­den sisäl­le 360° pano­raa­maan oikeas­sa kul­mas­sa. Täl­lä taval­la saa­daan aivan usko­mat­to­man infor­ma­tii­vi­sia sekä mat­kai­li­joi­ta ja har­ras­ta­jia pal­ve­le­via esit­te­ly­jä esi­mer­kik­si lei­rin­tä­alueis­ta, huvi­puis­tois­ta, golf-ken­tis­tä ja las­ket­te­lu­kes­kuk­sis­ta.

Upotetut 360° virtuaalikierrokset vievät fotogrammetrialla tuotetettun ilmapanoraamaan uudelle tasolle

Olem­me yksi ensim­mäi­siä suo­ma­lai­sia kau­pal­li­sia pano­raa­ma­ku­vaa­jia ja vir­tu­aa­li­kier­ros­ten toteut­ta­jia. Meil­lä on pit­kä koke­mus kuvaus­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­ses­ta teol­li­suus- ja pal­ve­lua­lo­jen yri­tyk­sil­le. Toi­mit­ta­miem­me vir­tu­aa­li­kier­ros­ten laa­tu on huip­pu­luok­kaa ja voim­me tuot­taa nii­tä myös isois­ta tilois­ta.

Nimi*
Puhe­lin­nu­me­ro*
Säh­kö­pos­tio­soi­te
Vies­ti
The form has been sub­mit­ted success­ful­ly!
The­re has been some error whi­le sub­mit­ting the form. Plea­se veri­fy all form fields again.
Scroll to Top